ارائه خدمات در دفتر و فضای مجازی توسط ما

با توجه به شروع اقدامات دولت الکترونیک در کشور ما و فرا گیر شدن آن در بسیاری از حوزه ها ؛ بایستی خیلی از کارهایی که در گذشته بصورت حضوری انجام می دادیم را بصورت غیر حضوری و مجازی انجام دهیم. خیلی وقت ها می خواهید کاری را شروع کنید اما مراحل انجام آن را نمی دانید یا اینکه مسئله ای برایتان پیش آمده و آگاهی کاملی از  راهکار حل و فصل آن را ندارید. مجموعه آرکا به شما خواهد گفت که از کجا شروع کنید. کافیست با ما در ارتباط باشید.

  • ثبت نام های اینترنتی
  • امور مالیاتی
  • امور قضائی و مرتبط با دادگاه ها
  • اختلافات کارفرمایی و کارگری